Daňový bonus pro rodiče s dětmi

Od roku 2017 se zvýší daňový bonus na druhé, třetí a každé další dítě.

Za první dítě si v roce 2017 rodič, který má příjem ze zaměstnání, respektive jeho příjem ze zaměstnání je vyšší než příjem ze živnosti, odečte ročně 13 404 korun, za druhé dítě 19 404 korun a za třetí a každé další dítě 24 204 korun.

Pokud se poplatník dostane při uplatnění slevy na dítě do záporné daňové povinnosti, získá od státu bonus, peníze navíc. Výše bonusu je omezena na 60 300 korun za zdaňovací období.

 

Jak se slevy vyvíjely během čtyř let?

Počet dětí Sleva v korunách za příslušný rok
2014 2015 2016 2017
1. 13 404 13 404 13 404 13 404
2. 13 404 15 804 17 004 19 404
3. + další 13 404 17 004 20 604 24 204
Sleva pro rodiny v korunách
2 děti 26 808 29 208 30 408 32 808
3 děti 40 212 46 212 51 012 57 012

Osvobozený příjem nad 5 milionů korun musí poplatník nahlásit správci daně

Pokud poplatník ve zdaňovacím období dosáhl příjmu nad 5 milionů korun a tento příjem je osvobozený, musí tuto skutečnost nahlásit správci daně.

Povinnost se vztahuje již na zdaňovací období roku 2016, tedy jej musí ohlásit do pondělí 3. dubna 2017 tak, že podají daňové přiznání. Jestliže využijí služeb daňového poradce, mohou podat daňové přiznání do 3. července 2017.

Povinnost se vztahuje na všechny poplatníky, kteří dosáhli na osvobozený příjem, i v případě, že se na ně nevztahuje povinnost podávat daňové přiznání.

Povinnost ohlásit osvobozené příjmy spadá na dědictví, respektive na zděděný majetek ke dni pravomocného skončení dědického řízení. Do tohoto spadá příjem z dědictví, který není ponížený o dluhy.

Prokazování původu majetku

V roce 2016 byl přijat zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Zákon je účinný od 1. prosince 2016.

Pokud pojme správce daně podezření, že daňový subjekt vykazuje výrazně nižší příjmy, které neodpovídají jinak jeho znatelné životní úrovni, může správce daně vyzvat daňový subjekt k prokázání nabytého majetku. Posuzované období závisí na rozhodnutí správce daně, může překročit jedno zdaňovací období.

Jestliže subjekt neprokáže původ nabytého majetku (například, že finanční prostředky nabyl děděním), správce daně vyměří dodatečnou daň dle pomůcek včetně penále, které se bude pohybovat od 50 do 100 procent z vyměřené daně.

Správce daně může požadovat doložení prokázání původu majetku zpětně až po dobu deseti let.

Jaké využít tiskopisy k podání daňového přiznání – fyzické osoby

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří podávají daňové přiznání za zdaňovací období 2016, mohou využít tiskopis č. 25 5405 MFin 5405 – vzor č. 23. Daňoví rezidenti i nerezidenti (poplatníci), kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti v České republice mohou využít tiskopis 25 5405/D MFin 5405/D – vzor č.1 k podání daňového přiznání k dani z příjmů FO. K příjmům plynoucím ze zahraničí vám poslouží tiskopis DAP č. 23.

Od 1. prosince 2016 dochází ke snížení sazeb DPH na stravovací služby

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů spadají nově stravovací služby do přílohy č. 2 zákona o DPH.

Kterých podniků se týká nižší sazba
Poskytované služby musí splňovat číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. Lednu 2008. „56 – Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.“

Náleží sem restaurační zařízení, cateringové služby a ostatní stravovací služby stejně jako podávání nápojů, závodní nebo školní jídelny.

Elektronická evidence tržeb uleví internetovým platbám

Ministerstvo financí předložilo koaliční radě pozměňovací návrh, na základě kterého nebudou EET podléhat podnikatelé (fyzické osoby) s paušální daní a příjmem do 250 000 ročně a internetové platby skrze platební bránu.

Paušální daň uplatňuje pouze 40 subjektů
E-shopy budou s úlevou nad míru spokojeny, ale drobní podnikatelé nebo malé společnosti úlevu nepocítí, jelikož paušální daň z nich neuplatňuje téměř nikdo. Paušální daní je taková, kterou podnikatelé hradí na základě dohody s finančním úřadem, nevedou daňovou evidenci a nepodávají ani roční daňové přiznání. V důsledku odvedou na dani více, než by tomu bylo v případě, kdyby uplatňovali paušál. Výhodou této daně je snížení administrativy a velkou nevýhodou jsou vyšší odvody.

Tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti má od roku 2017 nový vzor

Od zdaňovacího období 2017 budou poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti a plátci daně ze závislé činnosti používat nové vzory tiskopisů Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzor č. 25, kde se zjednodušilo uplatnění daňového zvýhodnění. Nově jsou doplněny identifikační údaje daňového nerezidenta v České republice uvedené v § 38j odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů. Staré tiskopisy je možné dále používat, ale musí obsahovat veškeré požadavky uvedené dle § 38k zákona o daních z příjmů. Pokud poplatník u plátce daně uplatňuje daňové zvýhodnění, může použít pouze tiskopis č. 24 a 25.

Prozatím stále není ukončen legislativní proces sněmovního tisku č. 873 a vzor č. 25 nezahrnuje změny uvedené v novele zákona o daních z příjmů. Po skončení legislativního procesu plánuje Finanční správa vydat nový vzor tiskopisu č. 26.

Zdravotní pojišťovny změní účty pro zasílání plateb na zdravotní pojištění

Do 10. února 2017 vytvoří zdravotní pojišťovny nové bankovní účty u České národní banky a tímto zruší své stávající účty. Nezapomeňte zaslat platbu na nové číslo účtu. Ke změně přistoupily pojišťovny na základě novely zákona o rozpočtových pravidlech. Zdravotní pojišťovny zřídily účty s předstihem.

 

Název Odkaz na zprávu Informace pro OSVČ Pro OSVČ platí od
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111) https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-prevadi-sve-ucty-do-cnb

 

Obdrží individuální dopis 1. 1. 2017
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211) http://www.zpmvcr.cz/platci/ucty-pro-prijem-plateb/ Nový účet pro pojistné: 2110102031/0710 1. 2.2017
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) http://www.cpzp.cz/clanek/4754-0-Bankovni-ucty-pro-platce-pojistneho.html Nový účet pro pojistné: 2050203761/0710 Nyní aktivní
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) http://www.ozp.cz/aktuality/aktualita-nove-ucty-2017 Nový účet pro pojistné: 2070101041/0710 1. 1. 2017
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201) https://www.vozp.cz/cs/platci/bankovni-spojeni/ Nový účet pro pojistné: 2010201091/0710 Nyní aktivní
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213) http://www.rbp-zp.cz/od-roku-2017-musi-rbp-prevest-vsechny-sve-ucty-do-cnb–717cz/ Nový účet pro pojistné:

2130203761/0710

Obdrží individuální dopis

Nyní aktivní
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) http://www.zpskoda.cz/aktualita/zmena-cisla-uctu Nový účet pro pojistné:

2092101181 / 0710

Nyní aktivní

 

Elektronická evidence tržeb: Požádejte o autentizační údaje včas

Podnikatelé si mohou od září vyzvednout své autentizační údaje sloužící k elektronické evidenci tržeb. Po získání údajů se přihlásí do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Aplikaci Finanční správa zprovoznila k 1. září 2016.

Ubytovací služby, stravování a pohoštění bude na řadě jako první
Povinnost evidovat tržby vznikne k 1. prosinci 2016 podnikatelům v ubytovacích službách, stravování a pohoštění (CZ-NACE skupiny 55 a 56). Před tímto datem musí živnostníci požádat správce daně o autentizační údaje.

S žádostí raději neotálejte a vyřiďte potřebné formality s předstihem. Vyzkoušíte si přístup do webové aplikace a také to, jak celý systém funguje. Po přihlášení zaregistrujete provozovny a následně si vygenerujete digitální certifikát. Ten musíte nainstalovat do pokladního zařízení. Kompatibilitu systému budete moci otestovat měsíc před ostrým spuštěním elektronické evidence tržeb, od 1. listopadu 2016.

Jak o autentizační údaje požádat?

  1. Prostřednictvím daňového portálu vyplněním EPO žádosti, kde využijete přihlašovací údaje do datové schránky.
  2. Zajdete osobně na územní pracoviště finančního úřadu.

Během listopadu očekává Finanční správa vysokou návštěvnost podnikatelů na územních pracovištích, kteří budou žádat o autentizační údaje. Neodkládejte podání žádosti na konec listopadu a vyřiďte vše s předstihem.

Potřebujete pomoci?

Zákon o prokazování původu majetku se bude vztahovat na odlišnost hodnot prověřovaného jmění ve výši 5 mil. Kč

Dne 3. října 2016 (s účinností od 1. prosince 2016) byl vyhlášen zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku.

Poplatník bude muset prokázat, zda byly finanční prostředky zdaněny
Ministerstvo financí si kladlo za hlavní cíl modifikovat současné mechanismy daňového práva a odkrýt doposud nepřiznané či zatajené příjmy poplatníků daní z příjmů. Tyto příjmy bude muset zdanit poplatník. Pokud správce daně při kontrole zaznamená nesrovnalost v daňovém přiznání, tedy mezi příjmy tvrzenými, v porovnání s jeho spotřebou, vlastněným majetkem, popřípadě dalším vydáním, vyzve poplatníka k tomu, aby prokázal, ze kterých zdrojů byl majetek financován. Zákonem stanovená hranice na možný rozpor zkoumaných hodnot je 5 milionů korun. Po vyzvání správcem daně bude muset poplatník prokázat, že majetek nabyl za řádně zdaněné příjmy, popřípadě za příjmy, které zdanění nepodléhají.

Správce daně doměří daň i penále
Jestliže se poplatníkovi nepodaří prokázat zdroje financování, správce daně stanoví daň dle pomůcek, které využívá při uplatnění standardní sazby daně z příjmů. Doměřenou daň bude muset poplatník uhradit v plné výši, stejně jako penále.